חיפוש
Close this search box.

תיקון החלטת ממשלה (08.05.2013): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

מתוך: http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/2013/Pages/des110.aspx

החלטה מספר 110 של הממשלה מיום 08.05.2013

הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה:

הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3885 ("להלן ההחלטה") מיום 27.11.2011, והחלטה מס' 4630, מיום 17.5.2012, שעניינן הנצחתם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן:

א. במקום סעיף ב' להחלטה יבוא:

"ב. להטיל על סגן השר אופיר אקוניס לעמוד בראש ועדה אשר תייעץ לו בדבר הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן."

ב. בסעיף ה' להחלטה במקום:"20 במאי 2012" יבוא: "30 בספטמבר 2013 ".

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system