חיפוש
Close this search box.

תוכנית החומש – התוכנית שלא היתה?

טל האס

תוכנית החומש לקליטת יוצאי אתיופיה עליה החליטה ממשלת ישראל בפברואר השנה טרם יושמה. עיקר התקציב ליישום התוכנית בשנת 2008 נועדו למימוש בנושאי דיור, אך בינתיים אין הסכמה בין משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר והבנקים, כיצד ימומשו ההטבות. במענה לעתירה שהגישו גדי יברקן והאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה לבג"צ טוענת המדינה כי "משרדי הממשלה השונים פועלים לקידום ויישם החלטת הממשלה על סעיפיה השונים". בפועל, שנת 2008 עומדת להסתיים וטרם החל מימוש התוכנית. בתשובה לעתירה שעסק בדבר אי-יישום התוכנית בשנת 2009 טוענת המדינה כי הפעילות תימשך בהתאם למתווה תכנית החומש, אך לא ניתן הסבר מהיכן יגייסו משרדי הממשלה את התקציב הנדרש, בסך של 138,540,000 ₪, מאחר ובתקציב המדינה לשנת 2009, התוכנית אינה מופיעה כלל.

יישום תוכנית החומש ב-2008

רוב רובו של תקציב תוכנית החומש, שנועד לשנה הנוכחית הוא בתחום הדיור – 65,602,000 ש"ח מתוך סכום כולל של 82,540,000 ש"ח. סכום זה נועד עבור פעילות שבתחום אחריותו של משרד הבינוי והשיכון. יתרת הסכום נועדה עבור שאר המשרדים המעורבים בתוכנית – משרד החינוך, המשרד לקליטת העלייה ומשרד התמ"ת.

עיקר סעיפי התקציב של משרד הבינוי והשיכון נועדו עבור משכנתאות לזוגות צעירים ובעבור מענקים לעולים העוזבים את מרכזי הקליטה. עבור יישום שני סעיפים אלה פורסמו חוזרים המפרטים את ההנחיות בעניין; בעבור הזוגות הצעירים הופק חוזר שמוען לבנקים ובעבור העולים הופץ חוזר שנועד לגורמים המטפלים שבמרכזי הקליטה (הסוכנות היהודית).

יישום המשכנתאות לצעירים סבל מראשיתו מקשיים רבים, עיקרן נוגע לקביעת האחריות התקציבית לנושא. בהמלצות ועדת המנכ"לים, שהיוו את הבסיס להחלטת הממשלה לקיים את התוכנית, נקבע: "המשרדים הממשלתיים השותפים יישאו מתקציב משרדם השוטף, סך כספי של 15% מעלות התוכנית שבאחריותם, למעט משרד הבינוי והשיכון אשר מממן משכנתאות לצעירים בסך של 30 מיליון ש"ח לשנה".

עוד מראשית דרכה של התוכנית, משרד הבינוי והשיכון הודיע כי אין ברשותו מקורות תקציביים ליישום העניין. מנגד, בהחלטת הממשלה אודות תוכנית החומש מיום 10.2.08 נקבע כי יש להקצות משאבים תקציביים שיופנו למשרד הבינוי והשיכון: "תקציב התכנית המתווסף, בשנת 2008, על די משרד האוצר יוקצה במרוכז למשרד לקליטת העלייה, כתכנית מיוחדת, למעט תקציב המשכנתאות ותקציב לשיקום שכונות פיזי, אשר יוקצה למשרד הבינוי והשיכון ישירות". הקצאת תקציב לעניין זה לא הובאה לכדי יישום נכון ליום כתיבת שורות אלה. אבל לא היה בכך למנוע, למשל, מארז חלפון, מנכ"ל המשרד לקליטת העלייה מלהכריז כי סעיף המשכנתאות החל ביישומו, זאת בהציגו את הליך יישום התוכנית בישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

ב-23 באוקטובר 2008 דוּוח לאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה על ידי הגב' מיכאלה גרזון, סגנית מנהל אגף אכלוס במשרד הבינוי והשיכון, כי נמצא פיתרון לעניין המשכנתאות שנועדו להינתן בשנת 2008 בעבור 200 זוגות של צעירים מהקהילה. הפיתרון קבע כי הבנקים לא ישופו בעבור פער הריביות (לא יוקצה תקציב לסבסוד הפער שבין ריבית השוק ובין הריבית שנועדה להינתן לזכאים, לרבות עמלת טיפול). הפתרון היה אמור להביא, לכאורה, ליישום הענקת המשכנתאות. ואולם, בהיעדר הקצאה כספית, הבנקים לא העבירו הוראה בעניין המשכנתאות לסניפיהם וההוראה נקברה במגירות הנהלותיהם.

אדנה טקלה, תושב קריית-גת, פנה לבנק למשכנתאות בעירו בראשית חודש נובמבר. בסניף נמסר לו כי לא ידוע להם דבר בעניין. טקלה דרש הבהרה וכעבור יומיים נענה כי הבנק אינו מכבד את תנאי המשכנתא. באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה התקבלו פניות נוספות בעניין. האגודה פנתה במכתב לישראל שוורץ, ראש אגף אכלוס במשרד הבינוי והשיכון. המענה בעניין היה כי לא ברורה מהי הבעיה וכי הנושא מחייב בירור נוסף, בין משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר והבנקים. ההנחיה כעת היא לא להמשיך ולפנות אל הבנקים עד שיובהר העניין.

דחיפות יישום התוכנית נובעת מכך שהשנה הנוכחית עומדת לקראת סיומה. אמנם, חלפון, מנכ"ל המשרד לקליטת העלייה, הודיע בישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות כי אף הקצאה כספית לא תשוב למשרד האוצר, זאת לפי ההבנות שגובשו עם משרדו, אך העניין אינו מגובה במסמך חתום.

עוד נמסר כי ההתחייבויות יימסרו באמצע חודש דצמבר, אבל אז מרווח התגובה שישאר עד לסוף השנה יהיה צר מאוד.

יישום תוכנית החומש ב-2009

בהחלטת הממשלה "תכנית חומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית" נקבע שאישור תקציב התוכנית יעשה מדי שנה בשנה: "תקציב התכנית הוא 869.7 מיליון ש"ח לחמש שנים. קצב ביצוע התוכנית והמקורות למימושה יסוכמו בכל שנת תקציב בנפרד". כך שתוכנית החומש מופעלת במתכונת של תכנית שנתית במקום תכנית עם יעדים ארוכי טווח.

ב-24 באוגוסט 2008 אישרה הממשלה את תקציב המדינה לשנת 2009, תוכנית החומש לא נמנתה בין סעיפי התקציב.

עתירה לבג"צ

בספטמבר 2008 הוגשה לבג"צ עתירה בעניינה של תוכנית החומש על ידי גדי יברקן, יו"ר מטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה בישראל, והאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה. עניינה של העתירה עסק ביישום התוכנית בשנת 2008 ובשנת 2009. להלן עיקרי תוכן העתירה והמענה בעניינה, בהתייחס לכל אחת מהשנים הנדונות בה.

יישום תוכנית החומש בשנת 2008

עיקרי העתירה: אי-העברת התחייבות המדינה בסך של 50 מיליון ש"ח, שנועדו עבור יישום התוכנית ואי-יישום בפועל של התוכנית.

בנובמבר 2008 התקבלה תגובה מטעם פרקליטות המדינה לעתירה והשוללת מכל יסוד את הטענות העולות בעתירה. במענה דווח על העברה מלאה של תקציב התוכנית כפי שהתחייבה המדינה. כמו כן, נטען כי התוכנית מיושמת כהלכה. בין השאר נכתב: "בניגוד לטענות המועלות בעתירה (דגש במקור), משרדי הממשלה השונים פועלים לקידום ויישום החלטת הממשלה על סעיפיה השונים בשנת התקציב 2008, בין היתר בתחומי החינוך, הטיפול הקהילתי, התעסוקה והרווחה". כלומר: בתשובת המדינה לא ניתן פירוט על יישומן של התקשרויות עם גורמים מפעילים או דיווח האם כבר יצאו הזמנות בפועל לרשויות המקומיות ו/או לגופים אחרים במסגרת פעילות שיקום שכונות חברתי ושיקום שכונות פיזי. זאת ועוד: בתשובת המדינה אין כדי לתת הסבר על היעדר יישום המשכנתאות לזוגות צעירים, או נושאי דיור אחרים. זאת למרות שכפי שצוין למעלה, עיקר התקציב לשנת 2008 יועד לתחום הדיור והשיכון.

יישום תוכנית החומש בשנת 2009

עיקרי העתירה: היעדר הקצאת תקציב בעבור הנושא במסגרת תקציב המדינה לשנת 2009. ההחלטה שלא לכלול את תוכנית החומש בתקציב המדינה התקבלה מבלי שהנושא יובא כלל לדיון ביום אישור תקציב המדינה על-ידי הממשלה.

בתשובת המדינה יש לשלול את הטענה בדבר אי-יישום התוכנית בשנת 2009. בעניין זה מצוטטים דברי ההסבר להצעת תקציב המדינה לשנת 2009 של המשרד לקליטת העלייה:

"בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3116 מיום 10 בפברואר 2008 שעניינה תכנית חומש לשיפור קליטת עולי אתיופיה בחברה הישראלית. בשנת 2009 תימשך הפעילות (דגש במקור) בתחום שיפור קליטת עולי אתיופיה בהתאם למתווה תכנית החומש (דגש במקור), והמקורות התקציביים ליישומה יוקצו מתקציבי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר".

בתשובת המדינה אין הסבר מהיכן יגייסו משרדי הממשלה את התקציב הנדרש, כפי שנקבע לנושא – סך של 138,540,000 ש"ח.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system