חיפוש
Close this search box.

מחקר של הממ"מ בנושא תשלומי הורים – נתונים על תשלומי ההורים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים תשע"ח

  • ישנם מגוון של סוגי תשלומי הורים "רגילים" במערכת החינוך הישראלית. משרד החינוך מפרסם את התשלומים המרביים המותרים מדי שנה בחוזר מנכ"ל לקראת פתיחת שנת הלימודים.

o        תשלומי חובה ורשות

o        תשלום בעבור הזנה

o        תשלומים בעבור תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)

o        תשלומים ובעבור רכישת שירותים מרצון.

  • התשלומים הרגילים המרביים שאושרו בשנת הלימודים תשע"ח נעו בין 1,700-3,000 ש"ח בשנה, בהתאם לשכבת הכיתה.
  • במהלך השנים נשמעו טענות רבות על פער בין התשלומים המותרים לפי ההנחיות לבין התשלומים בפועל.
  • בעקבות פרסום דו"ח מבקר המדינה והמלצותיו החל משרד החינוך במהלך כולל להסדרת הגבייה של תשלומי הורים במערכת החינוך. בשנת 2014 פורסמו שני חוזרי מנכ"ל שקבעו כללים המאפשרים במקרים מסוימים ולמוסדות מסוימים, גבייה מוגברת של תשלומי הורים, מעבר לתשלומים הרגילים הנהוגים. החוזרים עסקו בין היתר, בגביית תשלומי הורים עבור תכניות לימודים נוספות )תכנית לימודים נוספת תורנית ותכנית לימודים נוספת במוסדות ייחודיים) ובגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת. בשנת 2016 פורסם חוזר מנכ"ל חדש שאיגד והחליף את שני החוזרים.
  • חוזר המנכ"ל החדש מאפשר גבייה של תשלומי הורים בסך של 3,900-7,000 ש"ח בשנה, בהתאם לשכבת הכיתה, וכולל את תשלומי ההורים הרגילים שהיו נהוגים אך אינו כולל את התשלומים עבור שכר לימוד במוסדות לא רשמיים, הזנה והסעות.
  • חוזר המנכ"ל מאפשר באישור ועדת חריגים, גבייה של תשלומי הורים בסכומים שעולים על הסכומים המצוינים, בתנאי שהם נמוכים מהסכומים שגבה מוסד החינוך בשנת הלימודים הקודמת ובתנאי שהמוסד התחייב למתווה של צמצום תשלומי ההורים כפי שאישרה ועדת החריגים.
  • תשלומי הורים שאושרו בשנת הלימודים תשע"ח:
  • כ-64% מבתי הספר במערכת החינוך קיבלו אישור לגביית תשלומי הורים על סמך הדיווח שהגישו למשרד החינוך. כ-3% מבתי הספר לא קיבלו אישור, וכ-33% כלל לא דיווחו על כוונתם לגבות תשלומי הורים.
  • כ-72% מהמוסדות שלא אושרו או לא דיווחו על כוונתם לגבות תשלומי הורים משתייכים לחינוך החרדי, כ-12% לחינוך הממלכתי הערבי, כ-10%לחינוך הממלכתי היהודי, וכ-6% לחינוך הממלכתי דתי.
  • כ-78% מבתי הספר שדיווחיהם אושרו קיבלו אישור לגבות תשלומי הורים בסכום שאינו עולה על 2,000 ש"ח, וכ-22% (703 בתי ספר) קיבלו אישור לגבות תשלומים בסכום שעולה על 2,000  ש"ח. 197 בתי ספר קיבלו אישור לגבות תשלומים בסכום העולה על 5,000 ש"ח ו-24 מהם קיבלו אישור לגבות למעלה מ-10,000 ש"ח.

למחקר המלא של הממ"מ בנושא >> לחצו כאן

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system