חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (28.11.2010): ייצוג הולם

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2506.aspx

 החלטה מס. 2506 של הממשלה מיום 28.11.2010.

הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה: ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

מחליטים

בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים),

התשי"ט-1959, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1665 מיום 13.5.2007, בנושא קליטת עולים מאתיופיה בשירות המדינה:

א. בשנת 2011, תיועדנה לבני קהילת יוצאי אתיופיה 30 משרות נוספות באחד מהדירוגים האקדמאיים בשירות המדינה, מתוכן 17 משרות מתוך כלל המשרות הקיימות בשירות המדינה, על בסיס משרה פנויה, ו13- משרות שנציבות שירות המדינה תקצה בנוסף ממקורות שיעמיד לכך משרד האוצר. לעניין החלטה זו: בן קהילת יוצאי אתיופיה – מי שהוא, או אחד מהוריו, נולדו באתיופיה, כאמור בסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

אגף התקציבים במשרד האוצר יקצה את התקציב הנדרש לתוספת המשרות האמורות, לרבות לעניין תנאים נלווים (כמו שעות נוספות, תקני רכב) כמקובל בתפקידים מקבילים בשירות המדינה.

ב. משרד ממשלתי אשר ייעד משרה לקליטת עובדים מבני קהילת יוצאי אתיופיה במשרות קיימות, יקבל תמורה במכסת השדרוגים השנתית, שהתאמה לרמת המשרות."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system