חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (28.03.2010): מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2010/03/des1562.htm

החלטה מס. 1562 של הממשלה מיום .28.03.2010

הממשלה ה-32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה : מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית

מחליטים : א. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 477(ע23/) מיום 24.12.92 שעניינה דין וחשבון מסכם של הוועדה הבינמשרדית להסדרת שאלת הקייסים, להטיל על השר לשירותי דת להקצות 6.5 תקנים לטובת מינוי 13 קייסים חדשים בחצאי משרה אשר יתווספו ל44- קייסים ו13- רבנים אשר מכהנים כיום בתפקיד.

ב. תקנים אלו יהיו ממכסת התקנים שהוקצו בעבר במסגרת החלטת הממשלה האמורה לעיל. איוש 13 התקנים האמורים בסעיף א' יחל ביום 1.9.2010 וימומן ממקורות המשרד לשירותי דת. ככל שיהיה צורך בתוספת תקציבית למימון התקנים האמורים יידון הנושא בין משרד האוצר לבין המשרד לשירותי דת ומשרד ראש הממשלה.

ג. הממשלה רואה בכך סופו של מהלך, ומכאן ואילך לא יאושרו תקנים נוספים ולא יוסמכו קייסים נוספים בישראל, ושירותי הדת יינתנו על ידי רבני הערים כמקובל.

ד. התקנים יוקצו למועצות הדתיות בתיאום בין המשרד לשירותי דת והמועצות הדתיות ובהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי השר לשירותי דת. הקייסים יועסקו כעובדי המועצות הדתיות.

ה. תוקם ועדת בחינה שתפקידה יהיה לאשר את מועמדותם של הקייסים שהוסמכו או שהתחילו את הסמכתם באתיופיה, על פי פרמטרים שייקבעו.

ו. יפורסם בתקשורת קול קורא, בעברית ובאמהרית, בדבר הליך מינוי הקייסים על מנת לאפשר לכל אדם לטעון את טענותיו ולהציג את עצמו כמועמד ראוי למשרת "קייס".

ז. המבקשים להתמנות כקייסים ישתתפו בהשתלמות לגבי הדינים הנוהגים בישראל, מטעם המשרד לשירותי דת שתאושר על דעת הרבנים הראשיים לישראל. היקף ההשתלמות ותוכנה ייקבעו על ידי השר לשירותי דת והרבנות הראשית. עמידה בדרישות הקורס בהצלחה תהיה תנאי למינוי הקייסים.

ח. ככל שיתברר, לאחר בדיקת ועדת הבחינה, כי קיימים יותר מ13- מועמדים ראויים לתפקיד ה"קייס" העונים על תנאי המועמדות, יתבצע בפני ועדת הבחינה הליך מכרזי לבחירת 13 קייסים.

ט. הקייסים החדשים יועסקו בתנאי רבני שכונות, לרבות גיל הפרישה לגמלאות, מקום מגוריהם, העתקת מקום מגוריהם והגבלות בדבר קרבת משפחה ועל פי כללים שייקבעו על ידי המשרד לשירותי דת."

 

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

 

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system