חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (27.11.2011): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/11/des3885.htm

החלטה מס. 3885 של ממשלה מיום 27.11.2011

הממשלה ה-32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה : הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

מחליטים : א. להנציח את יהודי אתיופיה, שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן. הנספים יונצחו בלוח זיכרון, אשר יוצב במתחם של אנדרטת הזיכרון להנצחת הנספים מאתיופיה, הנמצאת בהר הרצל.

ב. להטיל על השר מיכאל איתן לעמוד בראש ועדה אשר תייעץ לו בדבר הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן.

ג. חברי הוועדה המייעצת יהיו נציג משרד ראש הממשלה אשר ישמש כמרכז הוועדה, נציג המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (גמלאי) שעסק באותה התקופה בהעלאת יהודי אתיופיה לישראל, נציג המשרד לקליטת העלייה, נציג הסוכנות היהודית (גמלאי) שעסק באותה התקופה בהעלאת יהודי אתיופיה לישראל, נציג הסוכנות היהודית, נציג משרד החינוך, נציג מכל אחד מארבעת הארגונים הגדולים של בני העדה האתיופית בישראל: נציגות הארגונים של יוצאי אתיופיה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, מרכז מורשת יהודי אתיופיה וארגון אסירי ציון. נציג המרכז למורשת המודיעין ישתתף כמשקיף בדיוני הועדה.

ד. הוועדה תגבש קריטריונים אחידים לבחינת רישום הנספים ותכנית עבודה להנצחתם.

ה. הוועדה תגבש את רשימת הנספים אשר יונצחו על לוח הזיכרון עד ליום כ"ח באייר התשע"ב, 20 במאי 2012, יום ירושלים.

ו. הוועדה תפרסם את רשימת הקריטריונים ואת רשימת הנספים שגובשו על ידה ותקבל הערות מהציבור.

ז. הסוכנות היהודית הביעה את הסכמתה להשתתף בתכנית בהיקף של 150,000 ₪.

ח. מטרתה של החלטה זו היא הנצחה סמלית של שמות הנספים ואין בה כדי ליצור זכות נוספת או להטיל חיוב אחר כלפי המדינה.

ההיקף התקציבי של התכנית יסתכם ב-2 מלש"ח וימומן מהמקורות הבאים:

 

משרד ראש הממשלה 1,250,000 ₪
המשרד לקליטת העלייה 300,000 ₪
משרד החינוך 200,000 ₪
משרד התרבות והספורט 100,000 ₪
הסוכנות היהודית 150,000 ₪
סה"כ 2,000,000 ₪

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system