חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (15.07.2010): תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1979.aspx

החלטה מס. ע/26 של ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה מיום 30.06.2010 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 15.07.2010 ומספרה הוא 1979(ע/26).

הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה:

תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה

מחליטים

לתקן את החלטת ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה מס' ע/18 מיום 17.5.10 ולנסחה מחדש כלדקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3116 מיום 10.02.2008 ומס' 188 מיום 12.05.2009, ובהמשך להנחיית יו"ר ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה ותפוצות מיום 26.10.2009, שעניינן תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את מימוש התכנית:

1. לערוך מחדש את התכנית ולהאריך את משכה בשנה במטרה להפיק ממנה את המירב.

2. לקבוע את ההתחייבויות התקציביות של המשרדים המפעילים את התכנית (להלן – המשרדים המפעילים) כדלקמן:

התחייבויות המשרדים לשנים 2010 – 2013 באלפי שקלים

משרד מקור תקציבי 2010 2011 2012 2013 סה"כ
חינוך משרד 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000
אוצר 0 0 0 0 0
סה"כ 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000
קליטת העלייה משרד 10,000 6,000 6,000 6,000 28,000
אוצר 6,000 6,000 6,000 6,000 18,000
סה"כ 10,000 12,000 12,000 12,000 46,000
תעשייה מסחר ותעסוקה משרד 3,000 5,500 5,500 5,500 19,500
אוצר 3,000 2,500 2,500 2,500 10,500
סה"כ 6,000 8,000 8,000 8,000 30,000
רווחה והשירותים חברתיים משרד 4,000 5,750 5,800 6,000 21,550
אוצר 0 2,750 2,800 3,000 8,550
סה"כ 4,000 8,500 8,600 9,000 30,100
בינוי ושיכון – מענקים ומשכנתאות משרד 82,000 66,300 50,000 50,000 248,300
סה"כ 82,000 66,300 50,000 50,000 248,300
בינוי ושיכון – שיקום שכונות משרד 4000 8,500 8,500 8,500 29,500
אוצר 4000 4,500 4,500 4,500 17,500
סה"כ 8,000 13,000 13,000 13,000 47,000
סה"כ במלש"ח 130 127.8 111.6 112 481.4

 

3. א. במתכונתה החדשה תשמר התכנית את תכניות הרוחב הארציות בהיקף הקרוב להיקפן המקורי.

ב. על אף האמור בהחלטת הממשלה מס' 3116 מיום 10.2.2008, פעילות השכונות תתפרש על השכונות הבאות: נתניה – קריית נורדאו, נאות גולדה ונאות שקד; רחובות – קריית משה; ראשון לציון

– רמת אליהו; עפולה – עפולה עילית וגבעת המורה; אשקלון – שמשון; קריית מלאכי – בן גוריון, הרצל, ויצמן ונווה אור.

ג. בתקציבו של משרד החינוך תתאפשר גמישות להעברת תקציב בסך של עד 2 מלש"ח בכל שנה זאת בהתאם לשיקול פדגוגי של משרד החינוך, בהתייעצות עם המשרד לקליטת העלייה.

ד. מובהר בזאת כי התכנית לטיפול במשפחות וילדים בסיכון תופעל בישובים שאינם נכללים בתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

4. ההטבות האמורות מהחלטת הממשלה מס' 3116 האמורה בדבר משכנתאות לזוגות צעירים, יינתנו ממקורות תקציביים.

5. התקציבים התוספתיים, המנויים בהחלטה זו, יועברו למשרדים באמצעות המשרד לקליטת העלייה, פרט לתקציב מענק הדיור והמשכנתאות אשר יהיה במשרד הבינוי והשיכון.

6. ככל שלא נפתחו תקנות ייעודיות לתוכנית זו, יגיש משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת בקשה לפתיחתן, תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

7. המשרד לקליטת העלייה, המאגם את התכנית, יציג בפני ועדת השרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות את התכנית וסעיפיה, תחומי פעילותה והיקפה, כפי שנקבעו בהחלטה זו בתוך 60 יום מיום קבלתה.

8. המשרדים המפעילים יסיימו את כל הליכי ההתקשרויות הרב שנתיות, הדרושות לשם יישום התכנית, עד לתאריך 01.12.2010.

9. המשרדים המפעילים ידווחו על ההתקדמות בהסדרת התכנית למשרד לקליטת העלייה ולאגף תאום, בקרה ומעקב במשרד ראש הממשלה, אחת ל60- יום.

10.המחקר המלווה אשר תוכנן לצורך מעקב אחר התוכנית ותוצאותיה, יותאם למתכונתה החדשה של התכנית.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 36(ב) בתקנון לעבודת הממשלה."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system