חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (13.05.2012): שיפור קליטת יוצאי אתיופיה

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4624.aspx

החלטה מספר 4624 של הממשלה מיום 13.05.2012

הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה: שיפור קליטת יוצאי אתיופיה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1665 מיום 13.5.2007, מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009, מספר 1562 מיום 28.3.2010, מספר 1979 מיום 15.7.2010, מספר 2506 מיום 28.11.2010, ובמטרה להמשיך לפעול לשילובם המוצלח של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל, לאשר תכנית כדלקמן:

1. סיוע למשפחות צעירות בדיור

א. לתקן את סעיף 3.3.3 בהחלטת הממשלה מספר 3116 מיום 10.2.2008, כך שסעיף 3.3.3 יימחק ובמקומו יבוא סעיף 3.3.3 בנוסח הבא: "המשפחות הזכאיות יקבלו סיוע בהלוואת משכנתא בהתאם למתווה הבא: בשנת 2013, יינתן סיוע בגובה של 500 אלש"ח או 95% משווי הדירה לפי הנמוך מביניהם; בשנת 2014, יינתן סיוע בגובה של 400 אלש"ח או 95% משווי הדירה לפי הנמוך מביניהם; בשנים 2016-2015 יינתן סיוע בגובה של 350 אלש"ח או 95% משווי הדירה לפי הנמוך מביניהם, שיעור הריבית ומשך ההלוואה יהיו בהתאם לכללי משרד הבינוי והשיכון".

ב. להאריך את תקופת מתן הסיוע למשפחות צעירות כאמור בסעיף 3.3 להחלטת הממשלה, במסגרת יישום תוכנית החומש בשלוש שנים נוספות כך שהסיוע יינתן גם בין השנים 2016-2014.

2. תעסוקה

להקים יחידות הכוון תעסוקתי על בסיס תשתיות קיימות במטרה לסייע ליוצאי אתיופיה להשתלב בעבודות ההולמות את השכלתם וכישוריהם המקצועיים. יחידות ההכוון ישלבו הכוונה תעסוקתית והכוונה ללימודים התואמים את כישורי המשתתפים וצרכי השוק. היחידות יפעלו להעצמת יוצאי אתיופיה על ידי הרחבת מגוון העיסוקים ומעבר מעבודה לא מקצועית למקצועית, שיפור והכוונה לערוצי השכלה מתאימים ויעניקו ליווי אישי למשתתפים, בהתאם לצרכיהם.

להורות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בשיתוף המשרד לקליטת העלייה, להתקשר בכפוף לכל דין, במיזם עם ג'וינט ישראל, להקמתם והפעלתם של יחידות ההכוון התעסוקתי, כמפורט לעיל. מספר היחידות, מיקומן ותוכנית העבודה תגובש ותאושר על ידי צוות בינמשרדי בהשתתפות נציגים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המשרד לקליטת העלייה, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, שירות התעסוקה וג'וינט ישראל. יחידות ההכוון יוקמו על בסיס תשתיות קיימות בתחומים אלו.

היקף המיזם יעמוד על 15 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים, מהמקורות התקציביים הבאים:

א. סך של 6 מלש"ח יוסטו מתקציבי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למימון תוכנית החומש, בהמשך להחלטות הממשלה מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009 ומספר 1979 מיום 15.7.2010 ובהתאם להחלטת הצוות הבינמשרדי;

ב. משרד האוצר יקצה למיזם סך של 5.25 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ג. כמו כן, הממשלה רושמת לפניה את התחייבות ג'וינט ישראל להקצות 3.75 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים למטרה זו.

התקציבים המפורטים לעיל יועברו למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אשר יערוך את ההתקשרות מול ג'וינט ישראל ויוודא יישום ההחלטה.

3. ייצוג הולם

להטיל על נציבות שירות המדינה להקצות 10 משרות ייעודיות חדשות ליוצאי אתיופיה באחד מהדירוגים האקדמאיים בשירות המדינה בשנת 2013.

כמו כן, להטיל על נציבות שירות המדינה לייעד 20 משרות נוספות לטובת יוצאי אתיופיה, מתוך כלל המשרות המתפנות בשירות המדינה בשנת 2013.

להטיל על משרד האוצר לתקנן ולתקצב את המשרות האמורות, לרבות לעניין תנאים נלווים (כמו שעות נוספות ותקני רכב) כמקובל בתפקידים מקבילים בשירות המדינה.

4. הסברה

במטרה לקדם את השילוב של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, להטיל על מטה ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, לגבש ולהשיק תוכנית הסברה ומידע לציבור, בשיתוף כל משרדי הממשלה הרלוונטיים וגורמים חוץ ממשלתיים לפי הצורך, תוך הידברות עם נציגים מטעם יוצאי אתיופיה בגיבוש המסרים.

עבור יישום תוכנית ההסברה כפי שתגובש, יוקצו 4 מלש"ח מתקציב משרד ראש הממשלה וממשרד האוצר בחלוקה שווה.

5. מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית

חרף האמור בסעיף א' בהחלטתה מספר 1562 מיום 28.3.2010, להטיל על המשרד לשירותי דת להקצות ולתקצב תקן נוסף לטובת מינוי 2 קייסים חדשים בחצי משרה.

יובהר כי הגדרת יוצא אתיופיה לעניין החלטה זו, כאמור בסעיף ד' בהחלטת ממשלה מספר 3116 מיום 10.2.2008 – "יוצא אתיופיה" או "בן העדה האתיופית" – מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.

אין בהחלטה זו בכדי לגרוע מתוקפן של החלטות הממשלה מספר 1665 מיום 13.5.2007, מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009, מספר 1562 מיום 28.3.2010, מספר 1979 מיום 15.7.2010, ומספר 2506 מיום 28.11.2010, מלבד הסעיפים אשר תוקנו בהחלטה זו.

ראש הממשלה מנחה:

לקיים דיון בעוד כשנה בו יוצג לממשלה דיווח על יישום הפעילות לשיפור קליטת יהודי אתיופיה וכן תוגש הצעה לשיפור נוסף בקידומם של בני העדה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

 

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system