חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des188.aspx

החלטה מס. 188 של הממשלה מיום 12.05.2009.

הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה: קליטת בני העדה האתיופית

מחליטים

בהמשך להחלטה מס' 3116 של הממשלה מיום 10 בפברואר 2008 (להלן – ההחלטה), שעניינה תכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את המשך מימושה בשנים 2009 ואילך, לקבוע כדלקמן:

1. לתקן את סעיף 8.1. להחלטה, ולקבוע את התקציב הכולל לתכנית על סך של 700 מיליון ש"ח

(להלן-תקציב התכנית), ולהאריך את תקופת יישום התכנית בשנה נוספת, כך שביצועה של התכנית יתפרס גם על שנת 2013.

2. תקציב התכנית בשנים 2009 ו2010- יבוצע במסגרת תקציבי המשרדים השותפים לתכנית לפי סעיף 1.ה. להחלטה (להלן -המשרדים) כמפורט להלן:

המשרד 2009 2010
קליטת העליה 5 10
חינוך 15 20
בינוי ושיכון 85 90
רווחה ושירותים חברתיים 3 3
תעשיה מסחר ותעסוקה 3 3
סה"כ 113 128

3. להנחות את שר האוצר לפעול לכך שבמסגרת בסיס תקציב כל אחד מהמשרדים לשנים 2009 ו2010- תוגדר תקנה תקציבית נפרדת למימוש התכנית, ובה יועמדו סכומי השתתפות של המשרדים במימון תקציב התכנית לפי סעיף 2.

4. תקציב התכנית הנותר לאחר ניכוי תקציב התכנית בשנים 2008 עד 2010 יבוצע במסגרת תקציבי המשרדים, כפי שיאושרו .

5. התכנית תיושם בשנים 2009 ו2010- רק לאחר אישור תקציב המדינה לשנים אלה."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

 

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system