חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (09.08.2005): משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4115.htm

החלטה מס. 4115 של הממשלה מיום 09.08.2005.

הממשלה ה – 30 אריאל שרון

נושא ההחלטה : משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה

מחליטים : בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3368(אתפ/3) מיום 10 במארס 2005 ולדיון מיום 31.7.2005 בוועדת השרים לענין שארית יהודי אתיופיה (מס. אתפ/5) בהשתתפות ראש הממשלה:

1. להקצות בשנת 2006 סכום בסך 200 מליון ש"ח שיועבר לנושא הכפלת מספר העולים מבני הפלשמורה העולים מאתיופיה לישראל. סכום זה יתוקצב כסעיף רזרבה בתוכנית תקציבית נפרדת במשרדי הקליטה והשיכון. מתוך סעיף הרזרבה יועברו לפי הצורך ובהתאם למועד תחילת יישום ההחלטה, סכומים לתוכניות במשרדים השונים העוסקים בנושא, לאחר שיסוכמו פריסתם בין אגף התקציבים במשרד האוצר לבין אותם משרדים העלויות של הפעולות שבאותן תוכניות והמתכונת לחלוקת נטל המימון בין המשרדים השונים ובין התוכניות השונות.

2. בהמשך לאמור ולדיון בועדת השרים לעניין שארית יהודי אתיופיה מיום 31.7.2005, יבואו משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה בדין ודברים עם הסוכנות היהודית לגיבוש סכום ויעדי השתתפות הסוכנות היהודית בעלויות קליטת העולים עד ליום 1.10.2005.

3. הואיל והתקציב לקליטת בני הפלשמורה לשנת 2006 מבוסס על קצב עלייה של 300 עולים בחודש, זאת למעט הסכום האמור בסעיף 1 לעיל, במידה ויוחל ביישום החלטת הממשלה מס' 3368(אתפ/3) הנ"ל לענין הכפלת קצב העלאת בני הפלשמורה, תתקצב הממשלה את עלויות הבאתם.

4. למרות האמור בהחלטת הממשלה מס' 3368(אתפ/3) הנ"ל, לאחר הסרת החסמים הקיימים היום לביצוע החלטה זו, ייקבע היקף העלייה בהתאם להנחיות ראש הממשלה.

5. לקבוע בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),

התשנ"ה1995- (להלן – חוק הביטוח) כי מעמדם של בני הפלשמורה שנכנסו לישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב1952- יהיה כמעמד עולה כהגדרתו בחוק הביטוח. התיקון המוצע יחול מיום 1.1.2006."

 

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

 

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system