חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (05.03.2007): תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית

החלטה מס. ע1/ של ועדת שרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות מיום 05.03.2007 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 22.03.2007 ומספרה הוא 1457(ע1/).

הממשלה ה-31 אהוד אולמרט

 

נושא ההחלטה : תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית

 

מחליטים : להקים ועדה בינמשרדית, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהרכב המנהלים הכלליים של המשרד לקליטת העליה, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, הממונה על התקציבים או מנכ"ל משרד האוצר ובהשתתפות נציגי הסוכנות היהודית, ארגון הקהילות היהודיות בצפון אמריקה, הג'וינט, מרכז השלטון המקומי וועד הפעולה של העדה האתיופית.

 

הוועדה תגבש תכנית מקיפה לסיוע מיוחד לעולים

מקרב העדה האתיופית. התכנית תכלול את מגוון ההיבטים הנוגעים לקליטתם הנאותה בארץ, לרבות בתחומי הדיור והשיכון, התעסוקה, החינוך, הרווחה, ריכוזם בשכונות נפרדות, קשיים משפחתיים וקהילתיים ומצוקות אחרות, לשם שילובם בחברה הישראלית בהתבסס, בין היתר, על ההצעות שעובדו במשרד לקליטת העליה.

 

התכנית המפורטת והמלצות הוועדה יוצגו בפני ראש הממשלה מבעוד מועד לקראת הדיון המסכם ואישור התכנית על-ידי ועדת השרים בישיבה שתתקיים במסגרת חגיגות "יום ירושלים" (כ"ח באייר התשס"ז – 16.5.2007), שהוא יום האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שניספו בדרכם לישראל."

 

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

 

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

 

 

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system