חיפוש
Close this search box.

החלטת ממשלה (9.2.2014): גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx

החלטה מספר 1300 של הממשלה מיום 09.02.2014

הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה – גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

מחליטים

1. להטיל על משרד העלייה והקליטה, בשיתוף המשרדים השותפים המנויים מטה, להמליץ לפני הממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. המדיניות תגובש תוך קיום הליך התייעצות רב-מגזרי רחב לגיבוש תפיסת העבודה החדשה, ותשפיע על מבנה תקציבי הממשלה המופנים לנושא, על נהלי ההפעלה של השירותים ליוצאי אתיופיה ועל מנגנוני המימון, ההפעלה והפיקוח של השירותים השונים.

2. על מנת לקדם את גיבוש המדיניות כאמור:

א. להטיל על מנכ"לי משרדי ראש הממשלה, האוצר, הביטחון, ביטחון הפנים, הבינוי והשיכון, הבריאות, החינוך, הכלכלה, העלייה והקליטה, הרווחה והשירותים החברתיים, אזרחים ותיקים ותרבות וספורט (להלן: "המשרדים השותפים") למנות גורם בכיר במשרדם אשר ירכז את העבודה מטעמם בתהליך.

ב. לקרוא לכלל הארגונים העוסקים בנושא בחברה האזרחית, בקהילה העסקית ובמגזר הציבורי, ולשותפים הרואים עצמם יכולים לתרום לתהליך, ובכלל זה הסוכנות היהודית, הג'וינט, הפדרציות היהודיות, יחידים וקבוצות שאינן מאוגדות משפטית, לקחת חלק בהליך ההתייעצות.

ג. לפנות למרכז השלטון המקומי ולרשויות המקומיות, ולהזמין אותם לקחת חלק בהליך ההתייעצות.

3. המדיניות שתגובש תשפיע על מבנה תקציבי הממשלה והשירותים הניתנים ליוצאי אתיופיה לאחר עזיבתם את מרכז הקליטה, ובכלל זה על נהלי העבודה ומנגנוני המימון, ההפעלה והפיקוח של השירותים השונים. הממשלה קוראת לכלל הארגונים אשר יחליטו לקחת חלק במהלך לבחון את פעילותם לאור המדיניות שתוצע.

4. להנחות את הגורמים המקצועיים לנהל הליך משתף, נגיש ושקוף ככל הניתן להגדרת התוצאות, ולאחר מכן לגיבוש הכלים והמנגנונים שיאפשרו את השגתן. כל זאת, תוך שמירת סמכותה של הממשלה לקבוע את מדיניותה.

 הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system