חיפוש
Close this search box.

דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה (06.03.2005)

מתוך: http://www.pm.gov.il/PMO/vadot/ethiopia/des3356.htm

החלטה מס. אתפ2/ של ועדת שרים לענין שארית יהודי אתיופיה מיום 17.11.2004 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 06.03.2005 ומספרה הוא 3356(אתפ2/).

הממשלה ה – 30 אריאל שרון

נושא ההחלטה : דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה

מחליטים : א. לרשום את סיכום הדיון אשר התקיים בלשכת ראש הממשלה ביום 4.2.2004 כדלקמן:

"א. בהתאם להחלטת הממשלה מפברואר 2003, משרד הפנים ונציגי הרבנות הראשית לישראל בשיתוף הקייסים של עולי אתיופיה, ישלימו את בדיקת מוצאם של הממתינים לאישור העלייה מתוך הרשימה המצוייה במשרד הפנים ועל בסיס המבחן שנקבע בהחלטה מפברואר .2003

ב. הבדיקה תושלם תוך 90 יום וראש מינהל האוכלוסין ידווח על תוצאותיה.

ג. עד להשלמת הבדיקה, יש להמשיך את עלייתם ארצה של הזכאים (לפי סעיף א' הנ"ל), בקצב מוגבר של כ300- עולים לחודש.

ד. היה וישתנו הנסיבות, יש להעלות ארצה זכאים בקצב גדול יותר מהאמור, בכל אופן תיעשה בחינה נוספת של קצב העלייה בסוף שנת .2004

ה. מנכ"ל משרד ראש הממשלה יבחן את האפשרות למצוא מקורות תקציביים נוספים כדי לתמוך בקליטתם בארץ של בני הפלאשמורה.

ו. ועדת השרים בראשות שר הפנים תדון ותקבל החלטות אופרטיביות על בסיס סיכום עקרוני זה."

ב. לרשום את הודעת משרד הפנים, כי:

1) הושלם הסקר שהוכן על ידי מינהל האוכלוסין בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2948 מיום 16.2.2003, בענין הפוטנציאל לעלייה. רשימת הפוטנציאל לעלייה עומדת על סך 5021 בקשות המונות 17,188 נפש.

2) מתוך הרשימה הנ"ל, נבדקים בארץ מדי חודש בבדיקה פרטנית, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 2948 מיום 16.2.2003, כ160- משפחות, אשר נשלחות להמשך בדיקה אצל נציג משרד הפנים באדיס אבבה. שם נבדקות מדי חודש כ100- משפחות, היינו, יותר מ300- נפש בחודש, כלומר מעבר לקצב הבדיקה שנקבע.

3) קצב העלייה הממוצע בחודש מאז פברואר 2004 עומד על כ380- נפש בחודש. מחודש ינואר השנה ועד היום עלו לישראל 3457 נפש מתוך סך פוטנציאל הממתינים לעלייה מאתיופיה, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 2948 מיום .16.2.2003

ג. לרשום את הודעת המשרד לקליטת העלייה, כי:

1) קליטת יוצאי אתיופיה איננה נעשית בדרך של קליטה ישירה, כפי שנהוג לגבי עולים מארצות אחרות, אלא על ידי שיכונם במרכזי קליטה למשך כ18- חודשים. במרכזי הקליטה פועלים, בין השאר, אולפנים לעברית ובמסגרתם גם עוברים יוצאי אתיופיה הליכי גיור כנדרש.

בתום 18 החודשים הללו, עוברים עולי אתיופיה לדיור קבע באמצעות מענק משכנתא לרכישת דירה הניתן על ידי המדינה. גובה המענק הינו כ95%- מעלות דירה.

2) המשרד לקליטת העלייה פעל לכך שבתקציב 2005 יוקצו המשאבים הנדרשים למימון אחזקה ותפעול של מרכזי הקליטה ולמימון העלות התקציבית הכרוכה בהענקת מענקי המשכנתא הנדונים לאחר השהייה במרכזי הקליטה.

3) ניתן יהיה להמשיך בקצב של העלאת כ300- יוצאי אתיופיה לארץ בכפוף להמשך הקצאת המקורות התקציביים הנדרשים למענקי המשכנתא.

על פי המשאבים שהוקצו בתקציב המדינה לשנת 2005, לא ניתן לקלוט מעבר לכ300- נפש בחודש.

ד. לרשום את הודעת משרד ראש הממשלה, כי מנכ"ל המשרד בחן אפשרויות לגיוס מקורות תקציביים נוספים מהסוכנות היהודית ומגורמים אחרים בחו"ל, אך לא הצליח לגייס מקורות תקציביים נוספים.

גם במסגרת תקציב 2005 לא ניתן היה לאתר מקורות נוספים לשם הגברת קצב העלייה מעבר לכ300- נפש בחודש וזאת כיוון שבתקציב 2005 הוקצו משאבים בהיקף ניכר לפרוייקטים ייחודיים לשנה זו.

ה. ועדת השרים מדגישה, כי ללא הקצאת כל המשאבים הנדרשים לפי המפתח שנקבע לקליטת העולים מאתיופיה, לא ניתן יהיה לעמוד בקצב העלאתם לאורך שנים.

(הערה: ההחלטה מקבלת תוקף של החלטת ממשלה בעקבות ביטול ערר של שר החקלאות ופיתוח הכפר)."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system